GDPR


Patientinformation om personuppgifter

Varje gång du kontaktar oss registreras personuppgifter om dig hos oss.

Personuppgifterna behövs för att vi skall kunna behandla dig på bästa sätt. Personuppgifterna används även för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. Det finns två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet: Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Vi är enligt lag skyldiga att föra patientjournal för varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla dina personuppgifter som bakgrund till den utförda vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om vem som gjort anteckningen och när i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. Personuppgifter måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via mejl eller telefon. För att tillhandahålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, telefonnummer samt din mejl. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det råder tyder regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller hantera dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om du gett oss samtycke till ett sådant utlämnande.

Vi kan dock komma att använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och enligt våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de som anges enligt denna patientinformation.

Vilka rättigheter har du?

Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

Spärra uppgifter i din patientjournal

Innan dina uppgifter görs tillgängliga för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär.
För att en annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte önskar att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli informerad om vad det kan innebära för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård, då de inte erhåller uppgifterna elektroniskt från annan vårdgivare. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, och inte i journal som enbart finns i pappersform.

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

 

Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

 

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Dock måste personuppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår hantering av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vid kontakt via hemsidan, e-post eller vid behandling av Gamla Staden Tandvård är Tandläkare Sam Shahir personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Sam Shahir via mail på info@gamlastadentandvard.se eller på telefon 040-30 30 83

Patentinformationen uppdaterades senast 2020-01-15.